Big cleaning day เมืองกันทรลักษ์สะอาด

       ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Big cleaning day เมืองกันทรลักษ์สะอาด (พัฒนาชุมชนป่าไม้พัฒนาและชุมชนบ้านเอื้ออาทร) ตามโครงการ ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข เริ่มวันที่ 29 กพ - 9 มี.ค 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารีและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest