เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

          นายพิพัฒฬ์ นะรุน รองปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการงานของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานเทศกิจ,หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest