สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1-3 (ต.ค.62-มิ.ย.63)

Share on Line
Share on Pinterest