เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนเรีต จากสี่แยกไฟแดงไปถึง ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา (ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest