ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตีกคอนกรีต ถนนอนันตภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จะเรียกมาทำสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้วเท่านั้น)

Share on Line
Share on Pinterest