เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest