เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest