เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนแสงจันทร์ทั้งสองข้างทาง ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest