ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอบเกียงศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest