ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในชุมชนบกศรีหลักเมือง (ซอยทวีคูณ)(ชุมชนบกศรีหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest