ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,271,079.70 บาท  (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

Share on Line
Share on Pinterest