ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ บริเวณวงเวียนน้ำพุเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ บริเวณวงเวียนน้ำพุเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรนิกส์ (e-bidding)

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ บริเวณวงเวียนน้ำพุเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest