ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.2-006 ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายงานขออนุมัติการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.2-006 ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายทางถนอนันตภักดี (แยกถนนสินประดิษฐ์) ถึง สะพานข้าม ห้วยพอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เงื่อนไข สัญญาแบบค่า K และจะเรียกมาลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น)

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.2-006 ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายทางถนอนันตภักดี (แยกถนนสินประดิษฐ์) ถึง สะพานข้าม ห้วยพอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,920,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest