ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยประจำปั 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย งานพัสดุกลาง กองคลัง ได้ทำการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำำปี 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามบันทึกข้อความที่ ศก 52501/ ลงวันที่ 19  เมษายน 2561  เรื่องรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะะมูลฝอย ประจำปี 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 ข้อ 56) ดังกล่าวแล้ว พร้อมนี้ื งานพัสดุกลาง กองคลัง จึงขอส่งสำเนายกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest