ประกาศประกวดงานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2561
(พฤษภาคม - กันยายน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2561 (พฤษภาคม - กันยายน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,242,892.56 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) โดยมีรายละเอียดงานจ้าง  ตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest