โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสริมราษฎร์ 2 และถนนบังอร (ช่วงเชื่อมต่อจากถนนบังอร ช่วงเชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถนนเสริมราษฎร์ 2 ไปทานถนนบังอรถึงแยกถนนมีแววแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสริมราษฎร์ 2 และถนนบังอร (ช่วงเชื่อมต่อจากถนนบังอร ช่วงเชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถนนเสริมราษฎร์ 2 ไปทานถนนบังอรถึงแยกถนนมีแววแสง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (สัญญาแบบมีค่า K) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสริมราษฎร์ 2 และถนนบังอร (ช่วงเชื่อมต่อจากถนนบังอร ช่วงเชื่อมต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถนนเสริมราษฎร์ 2 ไปทานถนนบังอรถึงแยกถนนมีแววแสง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,952,856.00 (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบมานี้

Share on Line
Share on Pinterest