โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ซ.4

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ซ.4  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (สัญญาแบบมีค่า K) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ซ.4  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  801,287.00  บาท (แปดแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest