ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

งานพัสดุกลางกองคลัง ได้ทำการประกาษประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2561 ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Share on Line
Share on Pinterest