ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

     ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ  22  ตัน  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  รวม  11  เดือน  (334  วัน) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยราคากลางตันละ  560.59  บาท  เงินงบประมาณ  4,119.215.32  บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)  โดยมีรายละเอียดการจ้าง  ดังเอกสารที่แนบมา 

Share on Line
Share on Pinterest