ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ (ช่วงจากแยกถนนเขาพระวิหารถึงแยกถนนบารมี)

      เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ (ช่วงจากแยกถนนเขาพระวิหารถึงแยกถนนบารมี) (เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  ตามรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้      
     โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนสินประดิษฐ์ (ช่วงจากแยกถนนเขาพระวิหารถึงแยกถนนบารมี)    โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟ High Mast  สูง ๑๕ เมตร พร้อมตอม่อ คสล.ใหม่  จำนวน ๓ ชุด ติดตั้งเสาไฟ High Mast  สูง ๑๕ เมตร บนตอม่อ คสล.เดิม  จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งเสาไฟกิ่ง  สูง ๙ เมตร พร้อมตอม่อ  จำนวน ๖ ชุด เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ราคากลางค่าก่อสร้าง  ๒,๓๒๗,๐๐๒.-บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองบาทถ้วน)  

                    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                     ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดการประมูล    ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
                    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น   ในการจ้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  และเงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗/๒๕๕๙ (ดังแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
                    ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา    ต้องเป็นนิติบุคคล   และมีซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือส่วนประกอบในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน/หน่วยงาน ที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ
                    ๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government  Procurement : e – GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๘. ผู้ชนะการประมูลจ้าง จะต้องชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)
                ๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ/รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ/รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๑.๓๐ น. ณ พื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลฯ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป และในการดูสถานที่ก่อสร้างนั้น ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ไม่ได้  กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ตามรายละเอียดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทริอนิกส์  เลขที่ E๗/๒๕๕๙  ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ให้ผู้ยื่นเอกสารฯทราบเฉพาะของ โดยแจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์) พร้อมแจ้งนัดหมายวันและเวลา ในการเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณา

                  กำหนดวันเสนอราคา/วันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๘   กันยายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์   ณ ห้องประชุมเล็ก  สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อแบบและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง    สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ระหว่างวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๒   สิงหาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kantharalakt.go.th  และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๔๕๖๖ – ๑๓๘๑ ต่อ  ๑๒๕

                          ประกาศ  ณ วันที่  ๑๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

(นายทรงชัย    รุจิรารังสรรค์)

                                        นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest