โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนแสงจันทร์ (ช่วงจากแยกถนนมีแววแสงถึงท่อระบายน้ำเดิม)

          ด้วย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ เทศบาล ”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนแสงจันทร์ (ช่วงจากแยกถนนมีแววแสงถึงท่อระบายน้ำเดิม)โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๔๘๗ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในโครงการนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๓,๔๔๓.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

          หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง   ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest