โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๓ (ช่วงจากแยก ถนนสุขาภิบาล ๒ ถึงแยก ถนนสุขาภิบาล ๔)

          ด้วย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ เทศบาล ”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๓ (ช่วงจากแยก ถนนสุขาภิบาล ๒ ถึงแยก ถนนสุขาภิบาล ๔)  โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๘ เมตร และก่อสร้างถนน คสล.  หนา ๐.๑๕ เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๒๒๕  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในโครงการนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๑,๗๙๔.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

          หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง   ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดัง

Share on Line
Share on Pinterest