โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชุมชนน้ำอ้อม ซอย ๑ , ๒ , ๓ (ช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

          ด้วย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ เทศบาล ”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชุมชนน้ำอ้อม ซอย ๑ , ๒ , ๓ (ช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)  โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๖ เมตร  และก่อสร้างถนน คสล.  หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในโครงการนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๙,๔๕๙.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

          หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง   ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest