เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๔/๒๕๕๙ โครงการที่ ๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนน้ำอ้อม ซอยผู้ใหญ่หว่าง (ช่วงจากแยกถนนน้ำอ้อม ซอย ๑ ถึงแยกถนนเชื้อบูรณะ)

          ด้วย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ เทศบาล ”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนน้ำอ้อม ซอยผู้ใหญ่หว่าง (ช่วงจากแยกถนนน้ำอ้อม ซอย ๑ถึงแยกถนนเชื้อบูรณะ)  โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๓ เมตรตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในโครงการนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๘,๓๕๖.-บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

           หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง   ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังที่แนบมานี้

Share on Line
Share on Pinterest