ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวน ๔ โครงการ

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จำนวน ๔ โครงการ (แยกซื้อ/จ้าง แยกเสนอราคา แยกทำสัญญาเป็นรายโครงการ และเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  ตามรายละเอียดของโครงการฯ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest