คุณสมบัติผู้รับจ้างและเงื่อนไขการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย

  คุณสมบัติผู้รับจ้างและเงื่อนไขการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย  แนบท้ายหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างกำจัดขยะมูลฝอย  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Share on Line
Share on Pinterest