ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) งานจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

     ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ปริมาณขยะเฉลี่ยนวันละ 22 ตัน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559  นวม  12  เดือน  (365 วัน)  ค่ากำจัดขยะมูลฝอยราคากลางตันละ  560.59  บาท  เงินประกัน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Share on Line
Share on Pinterest