สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์       อำเภอกันทรลักษ์      จังหวัดศรีสะเกษ      มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน   10  เครื่อง   ราคาเครื่องละ  15,000.-บาท   งบประมาณ    150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้ามื่นบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา

 

Share on Line
Share on Pinterest