สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชน

          เทศบาลเมืองกันทรลักษ์      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (บริเวณสวนสาธารณะหนองกวางดีด)   โดยก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง   22  เมตร  ยาว   44  เมตร   หนา  0.08  เมตร   ให้แล้วเสร็จ     พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย   และติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   2    ชุด  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์      ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน      300,000.-บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  ดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest