สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 4

         เทศบาลเมืองกันทรลักษ์     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและ    ถนน  คสล. ถนนสุขาภิบาล 4 (ซอยข้างบ้านนางมี    ศรไชยญาติ) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขนาดดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาวรวม  75  เมตร    แยกเป็นท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาว    69   เมตร   บ่อพัก จำนวน  6  บ่อ  ก่อสร้าง ถนน  คสล. กว้าง  3  เมตร  ยาว  75  เมตร   หนา  0.12  เมตร   โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  225  ตร.ม.     ให้แล้วเสร็จ   พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   2  ชุด  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์    ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน  410,000.-บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest