สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองหญ้าลาด แยกแสงจันทร์

            เทศบาลเมืองกันทรลักษ์      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองหญ้าลาด  แยกแสงจันทร์   (ไปทางบ้านปลัดเอี้ยง)  โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  ยาวรวม  235  เมตร  แยกเป็นท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  ยาวรวม 215   เมตร   บ่อพัก จำนวน  20    บ่อ  ให้แล้วเสร็จ   พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย        และติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   2    ชุด     ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์      ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน  800,000.-บาท  (แปดแสนบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest