สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิมพรพัฒนา

              เทศบาลเมืองกันทรลักษ์      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิมพรพัฒนา (ช่วงจากแยกถนนเขาพระวิหารด้านข้างร้านสมบัติคอนกรีต)   โดยก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  4  เมตร  ยาว  38  เมตร  หนา  0.15  ม.  โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า    160    ตร.ม.   ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย   และติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   2    ชุด  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์    ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน      200,000.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest