สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิกรพิทักษ์

                เทศบาลเมืองกันทรลักษ์      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิกรพิทักษ์ (ช่วงจากแยกถนนนิกรพิทักษ์ถึงถนนสุดซอย)  โดยก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  4  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.12  ม.  โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  480    ตร.ม.    ให้แล้วเสร็จ   พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย   และติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน   2    ชุด  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน      280,000.-บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เอกสารดังแนบมา

Share on Line
Share on Pinterest