สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง/คันสำหรับ 2 โครงการ (โดยแยกซื้อเอกสารสอบราคาแยกเสนอราคา และแยกทำสัญญา เป็นรายโครงการ)ดังนี้

  1. จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั่ง ไม่น้อยกว่า  48 ที่นั่ง/คัน จำนวน  4  คัน สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปี 2557  ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
  2. จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่นั่ง ไม่น้อยกว่า  48 ที่นั่ง/คัน จำนวน  4  คัน สำหรับ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน  ประจำปี 2557  ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

Share on Line
Share on Pinterest