สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้)

           เทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

Share on Line
Share on Pinterest