สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ไทเก๊ก

ประกาศ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ไทเก๊ก

 

             เทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ไทเก๊ก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง       กันทรลักษ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุกลาง กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์                    สำหรับ วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๕.๓๐  น. ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์     อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐  บาท ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kantharalak.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๖๖๑๓๘๑ ต่อ ๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 

                                          ประกาศ ณ วันที่  ๙   เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                                     (นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์)

                                                      นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

 
 


 

Share on Line
Share on Pinterest