ประูมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่ 2 โึครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

   ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์ประูมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่  2 โึครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ  22  ตัน  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2556  ถึงวันที่  30  กันยายน  2557  รวม  10  เดือน  ค่าำกจัดขยะราคาตันละ  575.76  บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  งบประมาณ  3,760,000.00  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนหกหมืืื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงานกำจัดขยะมูลฝอย  ดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest