สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2556

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2556

                ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2556  จำนวน 9 รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

                   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น           

                   ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล        เมืองกันทรลักษ์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมือง  กันทรลักษ์

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่  28 เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ถึงวันที่  7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง  เวลา  08.30น.   ถึง  เวลา ๑๖.3๐น.  ณ  งานพัสดุ กองคลังเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  และสำหรับวันที่ 5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์    และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ณ   ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์  ตั้งแต่เวลา  ๑0.๐๐น.  เป็นต้นไป

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลเมืองกันทรลักษ์   ระหว่างวันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง วันที่  7 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๖ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kantharalak.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๕๖๖ – ๑๓๘๑ต่อ  ๑๒๕

                             ประกาศ    ณ   วันที่   28  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                      (นายทรงชัย    รุจิรารังสรรค์)

                                                   นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

 

Share on Line
Share on Pinterest