สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง

   

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง
 

……………………………………………………… 

                        ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์   อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ      มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง  งบประมาณ    119,000   บาท    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดดังนี้

  1. จัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  103   รายการ  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)                        

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

           5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement: e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  8 สิงหาคม  2556  ถึงวันที่ 23  สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ  งานพัสดุและสินทรัพย์ กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์    และสำหรับวันที่  16 สิงหาคม 2556  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึง  16.00  น.  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  เดือน  สิงหาคม  2556        ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุกลาง กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ในราคาชุดละ 300.-บาท  ในวันที่  8  สิงหาคม   2556  ถึง วันที่   23   สิงหาคม  2556   ระหว่างเวลา  08.30–16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kantharalak.go.th และ www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4566-1381  ต่อ  123   ในวันและเวลาราชการ      

 

                                  ประกาศ    ณ    วันที่   8  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

 

                                               นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์

                                           นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest