สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง??? สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม? (84 พรรษา)?

? ? ? ? ? ? ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์? ??มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม (84 พรรษา)? งบประมาณ? 119,000?? บาท??? (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)?? ตามรายละเอียดดังนี้

  1. จัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม ? ( 84 พรรษา) ?ตำบลน้ำอ้อม? อำเภอกันทรลักษ์? จังหวัดศรีสะเกษ? จำนวน? 138?? รายการ? (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

????????? ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

? ? ? ? ? ? 1.?? เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว?

? ? ? ? ? ? 2.?? ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

? ? ? ? ? ? 3.?? ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน? ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย? เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา? ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

? ? ? ? ? ? 4.?? ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์? ???ณ??? วันที่ประกาศสอบราคา??? หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม?? ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

? ? ? ? ? ? 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government? Procurement: e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

?????????????????? กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่? 8 สิงหาคม? 2556 ?ถึงวันที่ 23? สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ? งานพัสดุและสินทรัพย์ กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์? และสำหรับวันที่? 16? สิงหาคม 2556? ระหว่างเวลา 10.00? น. ถึง? 16.00? น.? ยื่นซอง ณ? ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์ ?จังหวัดศรีสะเกษ ?และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ?26? เดือน? สิงหาคม ?2556 ???????ณ? ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอกันทรลักษ์ ?จังหวัดศรีสะเกษ ?ตั้งแต่เวลา? 10.00 น. เป็นต้นไป

?????????????????? ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุกลาง กองคลัง? สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์? ในราคาชุดละ 300.-บาท? ในวันที่? 8 ?สิงหาคม? ?2556? ถึง วันที่?? 23?? สิงหาคม? 2556?? ระหว่างเวลา? 08.30?16.30 น.? ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์? www.kantharalak.go.th และ www.gprocurement.go.th??? หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข? 0-4566-1381? ต่อ? 123 ??ในวันและเวลาราชการ?? ???

?

??????????? ????????? ??????????? ประกาศ? ณ?? วันที่? 8 ?เดือน ?สิงหาคม ?พ.ศ. 2556

?

?

????????????????????????????????????????????? (นายทรงชัย? รุจิรารังสรรค์)

?????????????????? ???????????????????????? นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest