ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,543,511.26 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) 

Share on Line
Share on Pinterest