ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุสิ่งของและครุภัณฑ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุสิ่งของและครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุสิ่งของและครุภัณฑ์
จำนวน 131 รายการ โดยวิธียื่นขอเสนอราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 10.00 น. ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 และจะทำการเปิดซองเสนอราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest