ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,542,617.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

Share on Line
Share on Pinterest