ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิดจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิดจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิดจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 2 (ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 659,479.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

Share on Line
Share on Pinterest