ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสุขาภิบาล 4 ไปทางโรงเรียนบ้านสว่างจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 997,384.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาท)

Share on Line
Share on Pinterest