ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุสิ่งของและครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสุงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 55 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 และจะทำการเปิดซองเสนอราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

Share on Line
Share on Pinterest