ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสินประดิษฐ์บริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้า (ช่วงจากแยกวงเวียนน้ำพุ ภึงห้วยขะยุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสินประดิษฐ์บริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้า (ช่วงจากแยกวงเวียนน้ำพุ ถึงห้วยขะยุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,054,312.00 บาท (สามล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)

Share on Line
Share on Pinterest