ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไป ชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไป ชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,472,644.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

Share on Line
Share on Pinterest