ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชาช่วงสามแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,473,644.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest