ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุสิ่งของและครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 54 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น- 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 และทำการเปิดซองเสนอราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest